Podpořte nás

Pokud chcete pomoci lidem prchajícím před válkou, můžete přispět prostřednictvím transparentního účtu 2002172892/2010

Financujeme kurzy českého jazyka pro ukrajinské občany.

Ukrajina-640x427

Program obnovy venkova

STUDNICE VZDĚLÁVÁNÍ 2012, klíčové kompetence v oblastech rozvoje venkova

Studnice vzdělávání realizujeme již od roku 2007 a bezprostředně navazujeme na předchozí projekty a aktivity Centra rozvoje Česká Skalice. Ty byly zaměřeny na posílení kapacit venkovského prostoru prostřednictvím vzdělávání, propagace, informování a pokračují tak i v tomto roce.

 

Projekt Studnice vzdělávání 2012 reaguje na neustálou potřebu souvislého vzdělávání v regionu, vycházející z Místní agendy 21 i měnící se legislativy České republiky. K této potřebě také přispívá fakt, že na obcích se koncem roku 2010 obměnili starostové, místostarostové a zastupitelé a dle požadavků víme, že se mají tito představitelé na obcích chuť se dále vzdělávat a mají potřebu konzultovat své nově vzniklé problémy. Další vliv přináší i zvýšená potřeba po znalostech v osobním rozvoji, zvláště pak každého veřejně vystupujícího člověka. Naše vzdělávání je zacíleno i ke všem aktivních členům příspěvkových organizací a občanských sdružení působících na venkově.

 

Doba realizace: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012

 

Poskytovatel dotace: Královéhradecký kraj (Program obnovy venkova)

 

Aktivity:

1) Poradenství pro rozvoj venkova

Od začátku projektu bude poskytováno poradenství a konzultace především obcím, ale i dalším aktérům venkovského prostoru v Královéhradeckém kraji. Tyto konzultace budou poskytovány osobně, telefonicky, případně e-mailem. Rozšíříme je i o možnost osobní návštěvy na obecních úřadech dle jejich potřeb. Tím dosáhneme možnosti průběžně aktualizovat projektové záměry. Okruhy poskytovaných témat budou: úprava veřejných prostranství, šetrný cestovní ruch, financování obnovy a rozvoje venkova, program LEADER, projektové řízení, životní prostředí a ekologie, ochrana památek, ochrana krajiny, strategické plánování a zapojování veřejnosti, rozvoj a činnost NNO na venkově. Vycházíme z bohatých zkušeností z dlouhodobého poskytování těchto poradenských služeb. Vnímáme silnou potřebu této aktivity, protože zájem o ni je značný.

Pro případné další informace se obraťte: Jiří Kmoníček, Křenkova 477, 552 03 Česká Skalice, t.: +420 491 451 136, jiri.kmonicek@centrumrozvoje.eu

 

2) Specializovaná knihovna

V průběhu celého projektu bude přístupná specializovaná knihovna s možností zapůjčení knižních titulů. Tato knihovna je umístěna v Regionálním informačním centru Česká Skalice (RIC). Knihovní fond je možné zhlédnout i na našich webových stránkách. V rámci projektu v roce 2012 plánujeme především zviditelnění této knihovny rozvoje venkova. V roce 2011 došlo k zakoupení knihovnického systému včetně internetového katalogu, a docházelo tak k postupnému vkládání knih do systému. V roce 2012 se chceme dostat do podvědomí nejen všech knihoven, ale i široké veřejnosti. Proběhne maximální propagace naší knihovny formou informačních letáků, které rozešleme po městských i obecních knihovnách v celém Královéhradeckém kraji a dále po knihovnách v celé ČR. Budeme usilovat o navázání bližší spolupráce s knihovnami, a to v možnosti meziknihovnické výpůjčky. Předpokládáme, že o tuto službu bude z řad představitelů venkova zájem, protože nabízíme knižní tituly, které nejsou v knihovnách běžné. Samozřejmě nebude chybět propagace ani v obecních zpravodajích, tím se tak přiblížíme široké veřejnosti. Všechny publikace se budou zobrazovat v souhrnném celonárodním katalogu, a budou tak lépe k dohledání zájemcům. Plánujeme zajistit vhodné knihy z jednotlivých institucí (ministerstva, kraje, sborníky z konferencí apod.) a pomocí široce přístupné databáze knihovny je přiblížit veřejnosti. Nadále budeme rozšiřovat knihovnu o nové a zajímavé knihy. Součástí této aktivity je i akviziční práce spojená s vyhledáváním nových knižních titulů k tématům vhodným k obnově venkova. Knihovna s tematickou literaturou zahrnuje i širokou nabídku časopisů tematikou udržitelného života na venkově.

 

3) Aktuální informace k obnově venkova

Informace o dění v oblasti rozvoje venkova v Královéhradeckém kraji - budeme přinášet dobré příklady projektů z jednotlivých obcí a informovat o aktuálně vypsaných dotačních programech. Tyto informace budou k dispozici na našich webových stránkách a obcím budou zasílány informační e-maily s aktuálními informacemi odkazující na tyto webové stránky. Součástí informací na webu bude i databáze mobiliáře, které jednotlivé obce mohou zapůjčit a tím pomoci obcím sousedním. Informace budeme zveřejňovat průběžně.

 

Newsletter 1

Newsletter 2

Newsletter 3

 

Newsletter 4

 

4) Kalendář akcí Královéhradeckého kraje

V rámci projektu chceme pokračovat v zajišťování souhrnného aktualizovaného přehledu, zachycujícího připravované akce (vzdělávání, exkurze, konference…) pro určené cílové skupiny a ostatní organizace v rámci obnovy venkova v Královéhradeckém kraji. Tento přehled budeme tvořit ve spolupráci se Spolkem pro obnovu venkova a umisťovat na naše webové stránky, dále zasílat ke zveřejnění na stránky Spolku pro obnovu venkova a Královéhradeckého kraje. Obcím budou informace o připravovaných akcích zasílány informačními e-maily v rámci předchozí aktivity. Akce budeme přidávat průběžně.

 

5) Pasport místních kulturních památek

Provedeme zmapování nemovitých kulturních památek, jako jsou například kostely, fary, kaple, tvrze, památné domy a drobné památky, zejména kříže, památníky, kapličky, pomníky, sochy, smírčí kříže, apod. Mapování proběhne na území MAS Mezi Úpou a Metují. Dojde tak k vyhledání památek, zaměření GPS souřadnic, vytvoření fotodokumentace a zejména zjištění jejich technického stavu a dalších dostupných informací. Mapování památek a veškeré informace se využijí pro vytvoření soupisu památek (pasportu), který bude významným podkladem pro další činnosti. V Regionálním informačním centru v České Skalici uspořádáme na konci roku 2012 výstavu s výstupy tohoto mapování. Nadále tento pasport bude předán hlavně zainteresovaným obcím, které tak získají podklady např. pro publikační a propagační činnost, zpracovávání kronik, tvorbu informačních map a tabulí či navrhování tematicky zaměřených tras.

 

6) Vzdělávací semináře

Náplň plánovaných seminářů chceme přizpůsobit aktuálním potřebám zájemců, které vycházejí nejen z legislativních změn. Zájem o určité druhy seminářů máme zmapovaný již z předcházejících let a nabídka seminářů na něj reaguje. Pro jednotlivé semináře zajistíme renomované lektory. Semináře budou probíhat v průběhu roku, aby se časová zátěž na účastníky rozložila do delšího časového období. Budou uskutečňovány ve vzdělávacím středisku Vila Čerych nebo budou využívány vhodné prostory v obcích s příklady dobré praxe na území Královéhradeckého kraje.

Nebojte se architektonické a urbanistické soutěže - 15. 3. 2012; Pozvánka; Přihláška; Tisková zpráva; Fotogalerie; Prezentace

Břidlicový plyn versus pitná voda - 9. 5. 2012; Pozvánka

Nový občanský zákoník a jeho dopady na neziskový sektor - 10. 5. 2012; Pozvánka; Přihláška

 

7) Pilotní realizace strategického plánování

V rámci aktivity pomůžeme jedné vybrané obci v Královéhradeckém kraji vytvořit či aktualizovat strategický plán (plán obnovy venkova). Tento příklad chceme použít jako ukázkový projekt pro další obce, budeme jej presentovat na širších fórech a chceme jej dlouhodobě sledovat a vyhodnocovat.

 

Projekt byl podpořen z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje.