Podpořte nás

Pokud chcete pomoci lidem prchajícím před válkou, můžete přispět prostřednictvím transparentního účtu 2002172892/2010

Financujeme kurzy českého jazyka pro ukrajinské občany.

Ukrajina-640x427

STUDNICE VZDĚLÁVÁNÍ 2011, klíčové kompetence v oblastech rozvoje venkova

Studnice vzdělávání 2011 bezprostředně navazuje na předchozí projekty a aktivity Centra rozvoje Česká Skalice. Ty byly zaměřeny na posílení kapacit venkovského prostoru prostřednictvím vzdělávání, propagace, informování a pokračují tak i v tomto roce.

1. Poradenství pro rozvoj venkova

Poskytujeme poradenství a konzultace především obcím, ale i dalším aktérům venkovského prostoru v královéhradeckém kraji. Tyto konzultace jsou poskytovány osobně ve vile Čerych (Křenkova 477, Česká Skalice), telefonicky (491 451 136), případně e-mailem (info@centrumrozvoje.eu). Okruhy poskytovaných poradenských témat: financování obnovy a rozvoje venkova, program LEADER, projektové řízení, cestovní ruch a venkov, životní prostředí, ekologie, ochrana památek, ochrana krajiny, strategické plánování a zapojování veřejnosti, rozvoj a činnost NNO na venkově. Vycházíme z bohatých zkušeností z dlouhodobého poskytování těchto poradenských služeb. Neváhejte se na nás v případě potřeby obrátit.

 

2.Sběr projektových záměrů projektů

V  rámci předchozích aktivit projektů obnovy venkova vznikla databáze projektových záměrů (od roku 2007), z nichž se některé podařilo díky programům, podpořených Královéhradeckým krajem zrealizovat. Zástupce obcí prosíme o vyplnění přiloženého formuláře. Zaznamenané odpovědi ve spolupráci s MAS Mezi Úpou a Metují využijeme pro následné poradenství v získávání vhodných finančních zdrojů, úpravu „kapitol“ v programu Leader apod. Budou pro nás i uceleným přehledem akcí a aktivit, které byste rádi v našem regionu zrealizovali. V případě vašeho zájmu zapojit se do sběru projektových záměrů můžete využít následující příloha 1 36.8 KB , příloha 2 39.2 KB.

 

3.Knihovna rozvoje venkova

Od začátku projektu je také přístupná knihovna s tematickou literaturou s možností zapůjčení. Tato knihovna je umístěna v Regionálním informačním centru Česká Skalice na třídě TGM. Knihovní fond je možné shlédnout i na stránkách www.centrumrozvoje.eu. V rámci projektu v roce 2011 plánujeme aktualizaci této knihovny rozvoje venkova a zlepšení zpřístupnění jejího knižního fondu pro veřejnost na webových stránkách (www.centrumrozvoje.eu). V roce 2010 došlo k inventarizaci knihovny rozvoje venkova. Zakoupením knihovnického systému (v r. 2011) tak přiblížíme více databázi knihovny široké veřejnosti. Všechny publikace se budou zobrazovat souhrnném celonárodním katalogu a budou tak lépe k dohledání zájemcům. Bude fungovat služba, s možností dohledání konkrétního titulu pro zájemce, propojená i přes ostatní zapojené knihovny. Plánujeme zajistit vhodné knihy z jednotlivých institucí (ministerstva, kraje, sborníky z konferencí apod.) a pomocí široce přístupné databáze knihovny je přiblížit veřejnosti. Zakoupíme nové knižní tituly dle aktuálních požadavků získaných od účastníků vzdělávacích seminářů i ostatních, Knihovna s tematickou literaturou zahrnuje i širokou nabídku časopisů především s ekologickou tematikou, rádi bychom ji v rámci projektu rozšířili o časopis Veřejná správa -14ti deník Ministerstva vnitra a další periodika.

 

4.Novinky z našeho regionu.

V roce 2010 jsme tuto aktivitu zahájili jak elektronické formě pro zástupce obcí, tak v tištěné podobě pro obyvatele na obcích. V Novinkách z našeho regionu budeme nadále informovat a mapovat dění v oblasti rozvoje venkova v královéhradeckém kraji, přinášet dobré příklady a nápady pro obce a další aktéry venkovského prostoru. Elektronická rozesílka je určena všem obcím KHK . Tištěná forma venkovských novin bude předávána veřejnosti i přes tzv. síť ekologických informačních bodů (otočné stojany s aktuální environmentální tematikou) umístěných na 10 místech v regionu zejména na obecních úřadech ukázky z roku 2010 červenec 428.5 KB, říjen 13.2 KB.

Akce září-prosinec 2011 44.5 KB

 

5.Vzdělávací semináře pro zástupce obcí a obecních úřadů

Seminář pro nové zastupitele na obcích

Pro velký zájem jsme zopakovali vzdělávání nových zastupitelů tentokrát proběhlo v Broumově. Školení, které vedla paní starostka Helena Toldová (obec Studnice) a Jiří Kmoníček  (Centrumrozvoje Česká Skalice) se uskutečnilo 25.1.2011 a zúčastnilo se ho 25 osob. Viz přiložené fotografie 616.1 KB , fotografie 2 618.2 KB.

Protipovodňová opatření blízká přírodě a šetrná k místní krajině

První vzdělávací seminář ve Vile Čerych v tomto spojený s tématem s vodohospodářskou problematikou a vhodnými formami ochrany krajiny. Seminářem provázel Ing. Jiří Krist (Ekotoxa Opava) a paní ředitelka SCHKO Broumovsko (Ing. Hana Heinzelová). Semináře se zúčastnilo 10 osob. Viz přiložené fotografie 229.3 KB.

Rozvoj zaměstnaců a řízení jejich výkonů

občanské sdružení Centrum rozvoje Česká Skalice uskutečnilo pro starosty obcí, pracovníky samosprávy i ostatní zájemce  zajímavý seminář ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ A ŘÍZENÍ JEJICH VÝKONU, který proběhl v úterý 8. března 2011 od 9:00 do 16:00 hodin ve vzdělávacím středisku Vila Čerych v České Skalici.

V průběhu kurzu se účastníci seznámili s možnostmi rozvoje zaměstnanců, s efektivním motivováním a se základními pilíři řízení výkonu. Nově získané znalosti byly modelově aplikovány na konkrétní případy účastníků. Seminář byl určen pro všechny, co chtějí lépe rozumět svým spolupracovníkům a dosáhnout lepších výkonů. Seminářem  provázels Mgr. Jolana Šopovová – zkušená lektorka a konzultantka.

Pozvánka 183.7 KB

Efektivní vedení jednotlivců a týmů

Pozvánka 364.4 KB

Připravujeme pro Vás následující témata:

Účetnictví příspěvkových organizací (Seminář reaguje na poptávku z roku 2010).

Lidské zdroje a osobnostní rozvoj

Náplní seminářů bude např.: komunikace – asertivní jednání – týmová spolupráce – sociální problematika – vedení porad atd.

Dále chceme pořádat přednášky určené i pro širokou veřejnost se zájmem o region, jeho historii, environmentální témata apod. spojená s inovativností. Nebudou chybět ani individuální semináře pro konkrétní obce s požadovanou tematikounapř.: plánování s veřejností a strategické plánování v obcích. Pokud máte o konkrétní seminář zájem, prosím informujte nás na email. O plánovaných seminářích Vás budeme v předstihu informovat.

 

6. Partnerství a spolupráce

Poradenství a podpora obcí, DSO a MAS v koncepční práci, v hledání cesty vpřed ve vzájemné spolupráci v regionu. Strategické plánování ve spolupráci s  MAS Mezi Úpou a Metují a MAS Království Jestřebí hory- rozvíjíme společně region, aktivita proběhla úspěšně v roce 2010, Z výsledků jednání byl podán projekt na MMR v oblasti rozvoje regionu a cestovního ruchu. V aktivitě chceme i nadále pokračovat.

 

7.Ukázky dobré praxe a předávání zkušeností

Inovativní příklady budou předávány v rámci projektu těmito formami:

a)     Exkurze za příklady dobré praxe po KHK

Cílem poznávacích exkurzí budou především obce v Královéhradeckém kraji, které prokázaly velké úspěchy v POV, především umístěním v soutěži Vesnice roku a další místa zajímavá z hlediska získávání informací a příkladů dobré praxe.

b)     Podpora dobrovolnických aktivit v regionu       Např.:Dobrovolnické aktivity pro „Zážitkovou zahradu“ vzdělávacího střediska Vila Čerych – „EKO-klub

Ukázka možnosti zapojování široké veřejnosti různých věkových kategorií

Vila Čerych má k dispozici pro výuku i vzácnou, historickou zahradu. Ta je dnes z hlediska dostupnosti, vzhledu, využití i sociability, jedním z nejatraktivnějších prostranství ve městě. Spolupráce a formování  Ekoklubu při občanském sdružení CRČS, začalo v září v roce 2010. Setkávání dobrovolníků jsou pravidelná, 1 den v měsíci. Činnost je zaměřena především na plánování a budování tzv. „zážitkové zahrady“ a aktivním zapojením dobrovolníků při propagaci a realizaci osvětových akcí určených pro širokou veřejnost. Chceme vytvořit prostranství zajímavé, poučné, pestré, příjemné otevřené nejen vzdělávacím programům ve Vile Čerych, ale i široké veřejnosti.  Posunout se od hodnoty historické (architekt Kumpán), přes ekologickou až po „duchovní“ – zahradu plnou zážitků pro každého. Zážitková zahrada bude svým pojetím zcela ojedinělá v celém regionu, z hlediska územní působnosti. Při plánování bude využito příkladů dobré praxe z rakouských zážitkových zahrad. Nové prvky v zahradě obohatí spektrum aktivit, které lze v zahradě realizovat a dojde tak k jejímu zatraktivnění. Tvorba zážitkové zahrady je otevřenou formou pro širokou veřejnost, která se bude moci podílet nejen na její údržbě, ale i utváření -  účastí v Ekoklubu.

Viz přiložený plakát ekoklubu 3.4 MB

 

Projekt je realizován od 1.1.2011 – 31.12.2011

Projekt byl podpořen z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje

 

Projekt byl podpořen z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje