20.4.2012 08:48

Dotační tituly

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost.

Zvýšení kvality řízení, financování a good governance v úřadech územní veřejné správy.

A. Aplikace a zavedení vybraných moderních metod řízení (model CAF)

B. Implementace principů projektového řízení do praxe úřadu

C. Implementace principů procesního řízení do praxe úřadu

D. Aplikace strategického plánování a tvorby zásadních koncepcí rozvoje daného samosprávného celku

E: Implementace metod, postupů a dobré praxe v oblasti finančního řízení, řízení ekonomiky  období finanční krize, předcházení či eliminace dopadů finanční krize

F: Tvorby a realizace systémových opatření vedoucích k zefektivnění řízení lidských zdrojů

G: Tvorby a zavedení systémových změn vedoucích k vyšší transparentnosti a otevřenosti úřadů samosprávy (good governance)

H: Vzdělávání ve výše uvedených oblastech.

Minimální výše podpory na projekt je 1 000 000 Kč.

Maximální výše podpory na projekt je 10 000 000 Kč.

Způsobilé výdaje projektu budou hrazeny z 85 % z prostředků OP LZZ a zbývajících 15 % tvoří spolufinancování z vlastních prostředků žadatele.

Výzva je vyhlášena od 10.4.2012 do 31. 7. 2012.

 

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky XXXVII. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci OPŽP. Žádosti o podporu v rámci Prioritní osy 1 jsou přijímány od 12. dubna 2012 do 4. června 2012.

Oblast podpory 1. 3 Omezování rizika povodní

1.3.1. Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany

·         budování, rekonstrukce a modernizace systému předpovědní povodňové služby a hlásné povodňové služby, včetně budování a modernizace měřících stanic,

·         budování a modernizace varovných a výstražných systémů ochrany před povodněmi na státní, regionální a místní úrovni, včetně systémů obrazového sledování rizikových a jiných hydrologicky významných míst na vodních tocích a na vodních dílech,

·         zpracování podkladových analýz, digitálních mapových podkladů o povodňovém nebezpečí a povodňovém riziku s konkretizovanými výstupy na státní a regionální úrovni v souladu se Směrnicemi Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik a 2000/60/ES ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky. Zpřístupnění výstupů v informačních systémech a webových portálech, které byly zřízeny za účelem informování veřejnosti (např. v Digitálním povodňovém plánu ČR, Povodňovém informačním systému) a podpora jejich tvorby,

·         *podpora zpracování podkladových analýz, digitálních mapových podkladů pro realizaci vybraných přírodě blízkých protipovodňových opatření na tocích, v nivě i v ploše povodí (vazba na realizaci cílů 1.3.2. a 6.4) s vazbou na povodňovou ochranu a plány oblasti povodí,

·         *vypracování podkladů pro následnou realizaci vybraných protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření.

Minimální způsobilé přímé výdaje na projekt jsou stanoveny ve výši 400 tis. Kč.

 

Velké komunitní granty

Více než 3 miliony korun rozdělí ČSOB a Era vrámci programu podpory regionů, který startuje již po šesté vřadě. O přímou finanční podporu se budou ucházet projekty přihlášené do dvou grantových programů orientovaných na komunitní rozvoj vregionech. Cílem projektu je podpořit takové aktivity, které povedou k rozvoji kulturního a společenského života v daném regionu, budou podporovat tradice a přispívat k ochraně přírodního či kulturního dědictví a kpéči o životní prostředí.

Program ČSOB a Era pro podporu regionů existuje již od roku 2007. Grantový program je rozdělen na dvě nezávislá grantová kola, která jsou častěji označována jako tzv. „Menší komunitní granty“ a „Velké komunitní granty“. První grantové kolo bylo vyhlášeno dnes 6. února 2012. Je zaměřeno na menší komunitní projekty, které mohou získat finanční podporu maximálně ve výši 70 tisíc korun. Druhé grantové kolo bude vyhlášeno 25. července 2012 a jeho cílem bude podpořit tři velké projekty, které shodně získají po 300 tisících korunách.

Pro případné další informace se obraťte: Jiří Kmoníček, Křenkova 477, 552 03 Česká Skalice, t.: +420 491 451 136,, jiri.kmonicek@centrumrozvoje.eu

Přečteno: ×