Podpořte nás

Pokud chcete pomoci lidem prchajícím před válkou, můžete přispět prostřednictvím transparentního účtu 2002172892/2010

Financujeme kurzy českého jazyka pro ukrajinské občany.

Ukrajina-640x427

Stezky za poznáním

Venkovská oblast, na kterou je projekt "Stezky za poznáním - šetrný produkt podporující rozvoj venkovské turistiky" zaměřen, spadá do turisticky významného území  s názvem „Kladské pomezí“. Zahrnuje území čtyř sousedících a spolupracujících svazků obcí – Svazek obcí 1866, Svazek obcí Metuje, Svazek obcí Úpa a Svazek obcí Jestřebí hory. Tyto svazky společně s podnikateli a neziskovými organizacemi zároveň tvoří dvě místní akční skupiny (MAS Království - Jestřebí hory a MAS Mezi Úpou a Metují).

Projekt využívá historické, kulturní a přírodní dědictví regionu formou specifického regionálního produktu – STEZEK ZA POZNÁNÍM. Projekt využívá stávající síť turistických tras a naučných stezek. Zaměřuje se také na zdravý životní styl (pěší turistika, cykloturistika). Projekt podporuje domácí cestovní ruch v duchu přísloví „všude dobře, doma nejlíp“.

 

Reportáž z projektu

 

Doba realizace: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011

Partneři projektu: MAS Mezi Úpou a Metují a MAS Království - Jestřebí hory a Sdružení pro Vízmburk a Město Úpice

Na projektu spolupracovaly: Správa CHKO Broumovsko, Obec Havlovice, Obec Studnice, ZŠ Úpice – Lány, ZŠ Bratří Čapků Úpice, ZŠ Česká Skalice, ZŠ a MŠ Havlovice,

Městské gymnázium a SOŠ Úpice, Speciální základní škola A. Bartoše, Branka o.p.s., O.s. Ruka, Klub českých turistů

 

Tiskové zprávy:

Tisková zpráva - 25. 1. 2011 23.0 KB 

Tisková zpráva - 22. 4. 2011 119.5 KB

Tisková zpráva - 29. 8. 2011 119.0 KB

Tisková zpráva - 13. 9. 2011 124.5 KB

Tisková zpráva - 25. 10. 2011 34.5 KB

Tisková zpráva - 11. 11. 2011 89.5 KB

Tisková zpráva - 28. 11. 2011 124.5 KB

 

1.  Mapování stávajících vyznačených stezek a zhodnocení jejich stavu

Projektový tým ve spolupráci s partnery projektu provede mapování a zhodnocení stávajících stezek v terénu. Bude zaznamenán jejich technický stav, včetně doprovodného mobiliáře. Ke všem stávajícím stezkám za poznáním provedeme pasport (lokalizace, délka trasy, náročnost, popis trasy, seznam mobiliáře včetně určení jeho majitele…). Také provedeme inventarizaci vydaných propagačních materiálů k jednotlivým stezkám a případně navrhneme jejich dotisk. Vzniklý materiál bude výchozí pomůckou pro další aktivity projektu.  

Pasport naučných stezek 1.4 MB

 

2.  Navrhnout plán oprav, plán výsadby zeleně a doplnění mobiliáře ke stezkám

Výstupy z mapování naučných stezek se staly podkladem ke zpracování návrhu plánu oprav jednotlivých stezek. Kromě plánu technických oprav tabulí, značení a mobiliáře jsme se zabývali i stavem zeleně. Zjišťovali jsme také zájem o dotisk stávajících či vytvoření nových propagačních materiálů ke stezkám za poznáním.

Plán oprav naučných stezek 75.1 KB

Plán tisku propagačních materiálů 74.1 KB

 

3. Vytipovat nové stezky za poznáním a zvolit vhodná témata

Přírodní prostředí spolu s kulturními, historickými, technickými památkami a rozmanitostí kultury našeho regionu jsme využili jako zdroj pro vytipování dalších naučných stezek. 

Návrhy nových stezek 1.9 MB 

 

4. Vyhledání vhodných dotačních titulů k realizaci nových stezek

V přehledu dotačních titulů a grantů jsou uvedeny některé z možností získání finančních prostředků pro rozvoj šetrného cestovního ruchu (budování a údržba naučných stezek). 

Přehled dotací na naučné stezky 654.2 KB

 

5. Realizace nových stezek za poznáním

V rámci projektu vznikly dvě nové naučné stezky. Tu za poznáním středověku s názvem Po stopách erbu zlatého třmene jsme zrealizovali ve spolupráci se Sdružením pro Vízmburk. Trasa stezky propojuje území obou místních akčních skupin. Vede z České Skalice po stávajících trasách a stezkách k hradu Vízmburk a je vyznačena standardními turistickými směrovkami. Zájemcům je k dispozici tištěný průvodce. Druhá stezka se šesti informačními tabulemi vznikla v Úpici. Je zaměřená na přírodní krásy a zajímavosti lesoparku Dlouhé záhony.

Pozvánka 312.0 KB na otevření středověké stezky

Po stopách erbu zlatého třmene - RUB 159.7 KB

Po stopách erbu zlatého třmene - LÍC 362.3 KB

Fotogalerie z otevření středověké stezky

Plakát 9.1 MB

Fotogalerie z otevření NS Dlouhé záhony

 

6. Tvorba a tisk nového uceleného propagačního materiálů ke stezkám

V rámci projektu vznikl nový ucelený propagační materiál "Stezky za poznáním nejen v Kladském pomezí". Brožura obsahuje 25 naučných stezek. Stezky jsou popsané, doplněné fotografiemi a orientační mapkou. Brožuru můžete získat v Regionálním informačním centru v České Skalici.

Stezky za poznáním nejen v Kladském pomezí 8.7 MB

 

7. Doprovodné osvětové aktivity 

V rámci projektu jsme se zaměřili také na akce pro veřejnost spojené s propagací šetrného cestovního ruchu. Spolupracovali jsme při tom s obcemi, zájmovými sdruženími i orgány veřejné správy. Mezi již tradiční a osvědčené akce patřily např. pochod Václavice – Havlovice, Cyklojízda po okruhu Boženy Němcové nebo Vízmburské slavnosti, které byly letos poprvé doplněny turistickým pochodem po vzniklé středověké stezce. Ale i nové tematické exkurze pořádané ve spolupráci se Správou s CHKO Broumovsko se u veřejnosti setkali s velmi pozitivním ohlasem.

14. 5. 2011 pochod Václavice - Havlovice, fotografie 381.0 KB

28. 5. 2011 Cyklistické putování po okruhu B. Němcové, fotografie 73.8 KB

16. 7. 2011 Středověk na hradě Vízmburk, fotografie 384.1 KB

8. 10. 2011 Exkurze do lesů Javořích hor, plakát 465.7 KB, fotografie 994.2 KB

10. - 11. 9. 2011 Vízmburské slavnosti, fotografie 309.0 KB

22. 10. 2011 Den stromů (Úpice), Plakát 3.0 MB,  fotografie 354.9 KB

26. 11. 2011 Exkurze Po stopách zvěře, Plakát 1.6 MB, fotografie 848.5 KB

 

8.  Tvorba a propagace vzdělávacích programů zaměřených na stezky za poznáním

Pro žáky základních i středních škol nabízíme terénní ekologický výukový program „Polem, loukou, lesem – výprava za středověkem“.

Nabídka programů EVVO 153.1 KB

 

9.  Pilotní odzkoušení edukačních programů  

V rámci projektu proběhlo pilotní odzkoušení výukových programů, kterých se zúčastnilo celkem 101 žáků základních a středních škol.  Cílem programů je seznámit účastníky s jednotlivými ekosystémy a jejich obyvateli, mnohými druhy dřevin a významem zeleně a také poznat středověké období, spojené s osídlováním a utvářením krajiny v okolí řeky Úpy a hradu Vízmburk. 

Fotogalerie

 

10. Setkávání partnerů - rozvoj šetrného cestovního ruchu v daném území 

V rámci tohoto projektu proběhlo celkem 8 pracovních setkání s partnery a spolupracovníky projektu z řad veřejné správy, škol, NNO i podnikatelů, kteří svými aktivitami podporují rozvoj šetrného cestovního ruchu v našem regionu.

Fotogalerie

 

11.  Závěrečná konference k projektu

V Polici nad Metují proběhla závěrečná konference "Člověk a chráněná krajina - stezky k soužití" pořádaná ve spolupráci se Správou CHKO Broumovsko ve dnech 19. - 20. 10. 2011 u příležitosti 20 let existence CHKO. Konference byla věnována ochraně přírody, krajinnému rázu, místnímu dědictví, regionálnímu rozvoji a udržitelnému cestovnímu ruchu. Na konferenci jsme prezentovali aktivity a výstupy našeho projektu. Účastníky konference jsme seznámili s nabytými zkušenostmi a zhodnotili jsme přínosy spolupráce a partnerství v rámci projektu. Účastníci obdrželi jeden z "hmatatelných" výstupů projektu - brožuru Stezky za poznáním nejen v Kladském pomezí.

Fotogalerie

 

Projekt je spolufinancován z programu podpory nestátních neziskových organizací pro rok 2011 v působnosti Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Královéhradeckým krajem.