Dotační tituly

12.7.2012 10:14   Zprávy z Centra rozvoje Česká Skalice


Zvýšení kvality řízení, financování a good governance v úřadech územní veřejné správy.

V rámci výzvy budou podpořeny projekty zaměřené na zvýšení kvality veřejných služeb prostřednictvím:

Výše dotace max 85%, projekty od 1 – 10 mil Kč

http://www.esfcr.cz/vyzva-89

 

výzva pro individuální projekty v prioritní ose 1.1.1. Snížení znečištění z komunálních zdrojů

Alokace finančních prostředků na schválené projekty v podoblasti podpory je vyhlášena ve výši 3 mld. Kč.

Výstavba a intenzifikace čistíren odpadních vod v aglomeracích nad 2 000 ekvivalentních obyvatel (EO) a v aglomeracích pod 2 000 EO, které se nacházejí v územích vyžadujících zvláštní ochranu.

Výstavba a rekonstrukce kanalizací sloužících veřejné potřebě v aglomeracích nad 2 000 EO a v aglomeracích pod 2 000 EO v územích vyžadujících zvláštní ochranu. http://www.opzp.cz/clanek/254/1888/xxxix-vyzva-pro-individualni-projekty-v-prioritni-ose-1/

 

výzva pro individuální projekty v prioritní ose 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

Alokace finančních prostředků na schválené projekty v této výzvě je vyhlášena ve výši 4,5 mld. Kč, přičemž min. 1 mld. Kč je určena pro projekty realizované na území Moravskoslezského kraje.

Cílem podpory je zlepšení nebo udržení kvality ovzduší a omezení emisí základních znečišťujících látek do ovzduší s důrazem na využití environmentálně šetrných způsobů výroby energie včetně energetických úspor.

http://www.opzp.cz/clanek/11/1862/xxxviii-vyzva-pro-individualni-projekty-v-prioritni-ose-2-zlepsovani-kvality-ovzdusi-a-snizovani-emisi/

Pro případné další informace se obraťte: Jiří Kmoníček, Křenkova 477, 552 03 Česká Skalice, t.: +420 491 451 136, jiri.kmonicek@centrumrozvoje.eu